عشق سلام عزیزان دلم. اومدیم به کمک چند تا نازنین کلبه ای بسازیم پر از خاطرات شیرین و جورباجور.شاید سالها بعد که به این کلبه نگاه می کنیم هر گوشش یه خاطره باشه. خوشحال می شم منو و دوستان گلم رو برای هر چه بهتر شدن این کلبه یاری کنید . اگر خواستید به جمع ما بپیوندی کافیه در کلبمونو بزنی... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com 2019-09-16T15:19:13+01:00 text/html 2010-10-09T09:03:19+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com رز و نیلوفر آرزو http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/28 <P align=center><IMG style="WIDTH: 403px; HEIGHT: 312px" src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/sardarkheybar3/1232.jpg" width=497 height=373></P> <P align=center><FONT color=#00ffff size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>آرزویم این است<SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><FONT color=#00ffff><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>نتراورد اشکی در چشمان تو هرگز</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>مگر از شوق زیاد</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>و به اندازه ی هر روز</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>تو عاشق باشی</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>عاشق آن که تو را می خواهد</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>و به لبخند تو از خویش رها می گردد</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>تو را دوست بدارد به همان اندازه</FONT></P></FONT></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: #cc99ff; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN" lang=AR-SA><FONT color=#00ffff><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>که دلت می خواهد...</FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2010-09-30T19:11:35+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com شاهین مردن.... . http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/27 <P align=center><IMG height=558 src="http://img4u.net/images/aykj0ys674lggeen2mo5.jpg" width=744></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1">&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام رسانی .</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1">&nbsp;</SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">بلکه نداشتن یک همراه واقعی است که در سخت ترین شرایط همدم تو باشد</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است .</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"> </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1">&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1">&nbsp;&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">و تو از او رسم محبت بیاموزی .<o:p></o:p></SPAN></B></P><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><BR>عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">بلکه گذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانت جاری است.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست،<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">بلکه یخ بستن وجود آدم ها و بستن چشمها است</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین حالت شکسته شده </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'; mso-bidi-language: AR-SA">.</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بلکه نداشتن شانه های محکمی است که</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بتوانی به آن ها تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 115%; mso-themecolor: background1; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2010-09-30T12:51:14+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com پرنیان خوشگله! آب را گل کردند... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/26 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>درفرودست اکنون،کفتری می میرد</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">در همان آبادی ، کوزه از آب تهی است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آب را گل کردند…<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن سپیدار بلند ، که فلان رود روان ، از کنارش میرفت ،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زرد و قامت کج و پژمرده شده ،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">دگر آن درویش هم ،<BR>دلش از اینهمه ناپاکی این آب روان،<BR>بخروش آمده ، اما … خاموش است ، </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">تا مبادا که همان خشکه نان هم ز کفش بستانند،</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>در مصاف گل و لای ،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>&nbsp;رود زیبا خجل است ،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">گویی…<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زشتی دو برابر کند این آب کنون،</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>آب را گل کردند…<BR>حرمت عشق شکستند،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>ناله از من بربودند،<BR>مستی از من بگرفتند،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;آب را گل کردند…</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>چه گل آلود این آب ،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>و چه ناپاک این رود،<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو به ما گفتی : مردم بالادست ، چه صفایی دارند،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غنچه ای گر شکفد ، اهل ده باخبرند،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و تو امروز کجایی سهراب ؟<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا ببینی ، که همان مردم بالادست ،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز صفا عاری و از عشق تهی میباشند،</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>چشمه هشان بی آب…</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>گاوهاشان بی شیر…</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>دهشان بی رونق،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">ساکت و خاموش است،</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 8.35pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc"></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>دگر از غنچه شکفتن خبری نیست ،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردم بالادست ، همه در ماتم و اندوه نشستند اما…<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کدخدا در خانه با زنش میخندد،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>آب را گل کردند…<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو نبودی سهراب،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: IranNastaliq"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff99cc; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آب را گل کردند</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #fffffe; FONT-FAMILY: Tahoma">…</SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-09-24T19:38:11+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com شاهین زندگی و عشق.... . http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/25 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 23.5pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#ffffff>زندگی عشق است افسانه نیست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 23.5pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>آنکه عشق راآفرید دیوانه نیست <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 23.5pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#ffffff>عشق آن نیست که هر لحظه کنارش باشی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 23.5pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>عشق آن است که پیوسته به یادش باشی</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Kamran'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-09-22T21:55:24+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com رز و نیلوفر انتظار.... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/24 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><IMG src="http://ups.night-skin.com/uploads/89-5-1/1350227462.jpg">&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>نمی دانم فراموش کرده ای که بیایی یامن درآمدنت</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>&nbsp;صبور نیستم.شاید هم ازخاطر برده ای که من </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>عمرنوح وصبرایوب ندارم.چه قدر دلم میخواهد</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>&nbsp;که بیایی چه می شود رویایم آرزونباشد.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>چه می شود دیگردلم تنگ تونباشد….</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>چه می شود به گوشه ی چشمی دلم شاد شود…</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>توکه ازلحظه لحظه های سرد زندگیم ازروزهای</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>&nbsp;تاریک ومبهم ازشبهای بی ستاره ام از</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>دلتنگی هایم با خبری. پس چرا رهایم کرده ای </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>در بیابانی که درآن جانورانی درحرکت اند </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>که نام خویش را انسان نهاده اند.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>ولی بدان که من هرگز تورا ازیادنخواهم برد.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>بدان که این انتظارساکت ودلگیرراتحمل می کنم.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>حتی اگر زمانی بیایی که من دیگر نباشم………</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600><SPAN style="COLOR: #ff9933; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای تنها دلیل بودنم.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><STRONG><FONT color=#006600>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2010-09-14T18:35:04+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com ساغر بهتر! http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/23 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" src="http://www.iranvij.ir/upload/images/qii6yp7yyr2nvdfgyayw.jpg" width=480 height=720></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>رفتی دلم شـکستی،این دل شکسته بهتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>پوسیده رشته عشق،ازهم گسسته بهتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>من انـتقـام دل را هـرگـز نگیـرم از تو</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>این رفته راه ناحق،درخون نشسته بهتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>دربزم باده نوشان ای غافل ازدل من</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>بستی دوچشم وگفتم،میخانه بسته بهتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>چون لاله های خونین ریزد سرشکم امشب</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>برگور عشق دیرین،گل دسته دسته بهتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>آئینه ایست گویا این چهره ی غمینم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>تا راز دل ندانی،درهم شکسته بهتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><A name=OLE_LINK2></A><A name=OLE_LINK1><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>فرسوده بند</SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>الفت،با</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>صد گره نیرزد</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>پیمان سست وبیجا،ای گل،نبسته بهتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 16pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-09-10T20:59:15+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com خنده تلخ خیانت..قطعه ای گم شده http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/22 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>چند سالی میگذشت که دایره آبی قطعه گمشده خود را پیدا کرده بود. اکنون صاحب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>فرزند هم شده بود، یک دایره آبی کوچک با یک شیار کوچک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 24pt; HEIGHT: 24pt" id=_x0000_i1025 alt="" type="#_x0000_t75"><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></v:shape><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/v2lfm3h6x5syzd7o1uj.jpg"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><o:p><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>زمان میگذشت و دایره آبی کوچک، بزرگ میشد. هر چقدر که دایره بزرگ تر میشد شعاع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>آن هم بیشتر میشد و مساحت شیار که دیگر اکنون تبدیل به یک فضای خالی شده بود نیز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>بیشتر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><o:p><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/ld42rrbgr3crx2n6cpe.jpg"></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>آنقدر این فضای خالی زیاد شد و دایره ناراحت تر که ناچار برای کمک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>به سراغ پدر رفت و به او گفت: پدر شما چرا جای خالی ندارید؟</SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><BR></SPAN><FONT color=#ff6666><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>پدر گفت: عزیزم جالی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>خالی نه، قطعه گمشده. هر کسی در زندگی خود قطعه گمشده دارد من هم داشتم، مادرت قطعه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>گم شده‌ی من بود. با پیدا کردن او تکمیل شدم. یک دایره کامل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>.<BR></FONT></SPAN><FONT color=#ff6666><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>پسر از همان روز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>جست و جوی قطعه‌ی گمشده خود را آغاز کرد. رفت و رفت تا به یک قطعه‌ای از دایره رسید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شعاع و زاویه آن را اندازه گرفت درست اندازه جای خالی بود ولی مشکل آن بود که قطعه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>زرد بود</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><FONT color=#ff6666>.<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/juj4wzs52cvkskvu26hk.jpg"><BR><BR></FONT></SPAN><FONT color=#ff6666><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>دایره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>باز هم رفت تا اینکه به یک مثلث رسید که فضای خالی خود را با قطعه‌های رنگارنگ کوچک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>پر کرده بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#ff6666><FONT size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>.<BR style="mso-special-character: line-break"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/btehkhr4bsznps2160.jpg"><BR style="mso-special-character: line-break"></FONT></P></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>دایره دیگر از جست و جو خسته شده بود تا اینکه به یک قطعه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><A href="http://www.roozeshadi.com/"><SPAN style="COLOR: windowtext" dir=rtl lang=AR-SA>مربع</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>گمشده رسید، به او گفت شما قطعه گمشده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>من را ندیدید؟</SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT color=#ff6666 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT color=#ff6666 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>قطعه مربع گریه کرد و گفت: من هستم</STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><BR><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></SPAN><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>ولی شما مربع هستید و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>قطعه گمشده‌ی من قسمتی از دایره</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>من اول قطعه‌ای از دایره بودم یعنی دقیقا بگویم قسمتی از شما و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>منتظرتان که یک مربع قرمز آمد. قطعه‌ی گمشده او مربع بود ولی من گول خوردم و خود را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>به زور داخل فضای خالی او کردم، به مرور زمان تغییر شکل دادم و به شکل فضای خالی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>مربع در آمدم .</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>ولی او قرمز بود و من آبی، به هم نمی‌خوردیم. اکنون پشیمانم. من</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>قطعه‌ی گمشده‌ی شما هستم</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><o:p><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/4q3hhh32mkobjdawf6u9.jpg"></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>دایره که دید قطعه گمشده خود را پیدا کرده سعی کرد او را در فضای خالی خود جا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>دهد اما نشد، بنا بر این او را با طناب به خود بست و خوشحال راه افتاد. حرکت کردن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>با یک قطعه که سبب بد قواره شدن دایره شده بود خیلی سخت بود ولی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><A href="http://www.roozeshadi.com/"><SPAN style="COLOR: windowtext" dir=rtl lang=AR-SA>دایره</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>تمام این سختیها را به جان خریده بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>و با عشق حرکت میکرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>.</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><BR style="mso-special-character: line-break"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/26pi7ggm69mtnf99j4s.jpg"><BR style="mso-special-character: line-break"></P><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>رفت و رفت ولی ناگهان گودال را ندید و داخل آن افتاد و گیر کرد. بخت به او رو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>کرده بود که قطعه‌ی گمشده‌اش قسمت بالای او بود و گیر نکرده بود. قطعه گمشده به او</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>گفت: من را باز کن تا بروم و کمک بیاورم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>.<BR style="mso-special-character: line-break"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/rw6zas8t55xqsbcofta.jpg"><BR style="mso-special-character: line-break"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>قطعه‌ی گمشده رفت و هیچ وقت برنگشت. دایره هم سالها آنقدر گریه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>کرد تا بیضی شد (لاغر شد) و توانست از گودال بیرون بیاید. دلش شور میزد که نکند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>اتفاقی برای قطعه گم شده افتاده باشد. دنبال او به هر سو رفت. تا اینکه بالاخره او</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>را پیدا کرد. کاش هیچ وقت او را پیدا نمی‌کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><o:p><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/7vecjo2xb85tw9w7ovm2.jpg"></FONT></o:p></SPAN></P> <P><FONT color=#ff6666><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>نتیجه گیری اخلاقی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> </FONT><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#ff6666 size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سعی کنید گول تکه های گمشده دروغی رو نخورید</FONT><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-09-03T21:01:25+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com رز و نیلوفر نجات عشق http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/21 <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 width=559> <TBODY> <TR> <TD background=http://www.blogfa.com/layouts/siah/index_17.gif width=559><STRONG></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #3c3c3c 1px solid; PADDING-BOTTOM: 7px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px; BORDER-TOP-WIDTH: 1px; COLOR: #f2f2f2; PADDING-TOP: 3px" bgColor=black height=13 width="100%"> <DIV dir=rtl class=PostBody><STRONG><FONT color=#cccc99 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">درجزیره ای زیبا تمام حواس، زندگی می کردند: شادی، غم، غرور، عشق و ...<BR><BR>روزی خبر رسید که به زودی جزیره به زیر آب خواهد رفت. همه ساکنین جزیره قایق هایشان را آماده و جزیره را ترک کردند. اما عشق می خواست تا آخرین لحظه بماند، چون او عاشق جزیره بود.<BR><BR>وقتی جزیره به زیر آب فرو می رفت، عشق از ثروت که با قایقی باشکوه جزیره را ترک می کرد کمک خواست و به او گفت : « آیا می توانم با تو همسفر شوم؟<BR><BR>ثروت گفت : « نه، من مقدار زیادی طلا و نقره داخل قایقم هست و دیگر جایی برای تو وجودندارد .<BR><BR>پس عشق از غرور که با یک کرجی زیبا راهی مکان امنی بود ، کمک خواست .<BR>غرور گفت : « نه ، نمی توانم تو را با خود ببرم چون تمام بدنت خیس و کثیف شده و قایق زیبای مرا کثیف خواهی کرد .<BR><BR>غم در نزدیکی عشق بود . پس عشق به اوگفت : اجازه بده تا من باتو بیایم .<BR><BR>غم با صدای حزن آلود گفت : آه، عشق ، من خیلی ناراحتم و احتیاج دارم تا تنها باشم .<BR><BR>عشق این بار سراغ شادی رفت و او را صدازد . اما او آن قدر غرق شادی و هیجان بود که حتی صدای عشق را هم نشنید . <BR><BR>آب هر لحظه بالا و بالاتر می آمد و عشق دیگر نا امید شده بود که ناگهان صدایی سالخورده گفت : بیا عشق ، من تو را خواهم برد .<BR><BR>عشق آن قدر خوشحال شده بود که حتی فراموش کرد نام پیرمرد را بپرسد و سریع خود را داخل قایق انداخت و جزیره را ترک کرد .<BR><BR>&nbsp;وقتی به خشکی رسیدند ، پیرمرد به راه خود رفت و عشق تازه متوجه شد کسی که جانش را نجات داده بود ، چقدر بر گردنش حق دارد .<BR><BR>عشق نزد علم که مشغول حل مساله ای روی شن های ساحل بود ، رفت و از او پرسید :&nbsp; آن پیرمرد که بود ؟<BR><BR>علم پاسخ داد : « زمان»<BR><BR>عشق با تعجب گفت : « زمان ؟! &nbsp;اما او چرا به من کمک کرد ؟<BR><BR>علم لبخندی خردمندانه زد و گفت :&nbsp;</FONT><SPAN style="COLOR: rgb(51,102,255); FONT-WEIGHT: bold"><FONT color=#cccc99><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT color=#ff00ff>زیرا تنها زمان قادر به درک عظمت عشق است .</FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></STRONG></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-09-03T19:22:59+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com ساغر دل دیوانه http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/20 <P dir=rtl align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1410/1410238s37kkyi1xr.gif"></P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43>وحشت از عشق که نه،ترس ما فاصله هاست<IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43></P> <P dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43>وحشت از غصه که نه،ترس ما خاتمه هاست<IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43></P> <P dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43>ترس بیهوده نداریم،صحبت از خاطره هاست<IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43></P> <P dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43>صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست<IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43></P> <P dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43>کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ی ماست<IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43></P> <P dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43>گله از دست کسی نیست،مقصر دل دیوانه ی ماست<IMG style="WIDTH: 33px; HEIGHT: 35px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/tren5wo2sycjpms7yu.gif" width=45 height=43>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.iranvij.ir/upload/images/vxvfzf53v02h4defmy95.jpg"></P> text/html 2010-08-25T17:02:56+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com غزاله اولین دلنوشته من.... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/19 <FONT size=4> <P><FONT size=4>اموخته ام که زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم</FONT> </P> <P></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ****************</P> <P>خسته ام از حرف سکوت</P> <P>خسته ام از هر واژه که با تنهایی همراه است</P> <P>میخواهم نقطه بگذارم در پایان همه این جملات</P> <P>شاید باز نتوانم اما من پر از فردایم</P> <P>من مقلوب دیروز نخواهم شد</P> <P>گوشه اتاق کز نخواهم کرد...وصف تنهایی را</P> <P>من پر از فردایم..در افق فردایم...انتظار جایی ندارد...</P> <P>من به دنبال اسمان خواهم بود...</P> <P>به دنبال طلوع ها</P> <P>به دنبال دری به سوی امید</P> <P><IMG src="http://www.blog.majiddownload.com/89/4/1291967210.jpg"></P></FONT> text/html 2010-08-22T19:38:47+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com ساغر حسرت دیدار http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/18 <A name=OLE_LINK1><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN></SPAN></A> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA><IMG src="http://www.iranvij.ir/upload/images/semlmrbp4so62ewwf7se.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>از دست عزیزان چه بگویم گله‌ای نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>گر هم گله‌ای هست، دگر حوصله‌ای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>هر لحظه جز این دست مرا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>مشغله‌ای نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>دیری‌ست که از خانه خرابان جـهـانم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>بر سـقـف فرو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>ریخـته‌ام چـلچله‌ای نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>در حسرت دیدار تو ، آواره ترینم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>هرچند که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>تا خانه‌ی تو فاصله‌ای نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>بگذشته‌ام از خود ولی از تو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>گذشتن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>مرزی‌ست که مشکل‌تر از آن مرحله‌ای نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>سرگشته ترین کشتی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>دریای زمانم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>می‌کوچم و در رهگذرم اسکله‌ای نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>من سلسله جنبان دل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>عاشق خویشم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>بر زندگی‌ام سایه ای از سلسله‌ای نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>یخ بسته زمستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>زمان در دل بهمن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR><BR></SPAN><A name=OLE_LINK2></A><A name=OLE_LINK1><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>رفـتـنـد عزیزان و مرا قافـله‌ای نیست</SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #95b3d7; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> text/html 2010-08-22T09:31:28+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com پرنیان خوشگله! باتوام... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/17 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#993399><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc66cc>چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید:<BR><BR></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#993399><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc66cc>چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟<BR><BR></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#993399><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc66cc>چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بیرنگ است؟<BR><BR></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#993399><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc66cc>اما افسوس که هیچ کس نبود ...<BR></FONT><BR><FONT color=#cc66cc></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#993399><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc66cc>همیشه من بودم و تنهایی پر از خاطره ...<BR><BR></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#993399><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc66cc>آری با تو هستم ...</FONT></SPAN></FONT><FONT color=#cc66cc><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black"> </SPAN></STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#993399 size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black"></SPAN></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#993399 size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black"><FONT color=#cc66cc></FONT></SPAN></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#993399 size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black"><FONT color=#cc66cc>با تویی كه </FONT><FONT color=#cc66cc>از كنارم گذشتی </FONT><FONT color=#cc66cc>و</FONT> <FONT color=#cc66cc>حتی یك بار هم نپرسیدی</FONT></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black"></SPAN></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black">&nbsp;<FONT color=#cc66cc>چرا چشمهایم همیشه بارانی است...</FONT></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black"><IMG height=365 src="http://www.zendagi.com/ashk.gif" width=335></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black"></SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2010-08-21T16:48:50+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com دریا بی تو،با تو http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/16 <P align=justify><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp; آن روز <FONT color=#cc33cc>با تو</FONT> بودم</FONT></STRONG></EM></P> <P align=justify><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;امروز <FONT color=#999999>بی تو </FONT>ام</FONT></STRONG></EM></P> <P align=justify><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;آن روز که <FONT color=#cc33cc>با تو</FONT> بودم</FONT></STRONG></EM></P> <P align=justify><EM><STRONG><FONT size=3><FONT color=#999999>&nbsp;بی تو </FONT>بودم</FONT></STRONG></EM></P> <P align=justify><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp; امروز که <FONT color=#999999>بی تو </FONT>ام</FONT></STRONG></EM></P> <P align=justify><EM><STRONG><FONT color=#cc33cc size=3>&nbsp; با تو ام</FONT></STRONG></EM></P> <P align=justify><IMG src="http://up.iranblog.com/37261/1268040855.jpg"></P> text/html 2010-08-20T20:16:30+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com زویا تـــــولــــــد http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/15 <font style="font-size: 15pt;" color="#bcbcbc"><font style="font-size: 8pt;" color="#979797"><font color="#e5e5e5"><div id="postbody"><p>صدای هلهله ی گلهای یـــــاس درون گلدان بلور را نم نمک می شنوم ...</p> <p>از میان کاغذهای مچاله شده ی هدایا و رقص شمع های سوزان ، چهره ی خندانت به خوبی پیداست ...</p> <p>تا می توانی در همین حالت بمان و بگو ســــــــیب ... / .&nbsp;</p><p>_____________________________________</p><p>تقدیم به یک دوست ... <br></p></div></font></font></font> text/html 2010-08-20T11:21:01+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com فاطی قلب های خوشگل... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/14 <P><IMG style="WIDTH: 502px; HEIGHT: 374px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-Night%20Gallery-23953.jpg" width=651 height=468></P> <P><IMG style="WIDTH: 515px; HEIGHT: 359px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-Night%20Gallery-92270.jpg" width=640 height=365></P> <P><IMG style="WIDTH: 490px; HEIGHT: 357px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-Night%20Gallery-89513.jpg" width=575 height=382></P> <P><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 412px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-Night%20Gallery-12108.jpg" width=634 height=418></P> text/html 2010-08-19T20:12:08+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com فاطی زیر این گنبد کبود... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/13 <FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc> <P><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc66cc>یکی بود یکی نبود </FONT>، اون که با دیگران بود <FONT color=#3366ff>تو بودی </FONT></FONT><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>و اون که غیر تو با هیچکی نبود <FONT color=#ff0000>من بودم</FONT>...</FONT></P> <P><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#33ff33>یکی خواست یکی نخواست </FONT>، اون که خواست <FONT color=#3366ff>تو بودی </FONT>و اون که نخواست بی تو بمونه <FONT color=#ff0000>من بودم</FONT>...</FONT></P> <P><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#663333>یکی گفت یکی نگفت </FONT>، اون که گفت <FONT color=#3366ff>تو بودی </FONT>و اون که دوستت دارم جز تو به کسی نگفت <FONT color=#ff0000>من بودم</FONT>...</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><IMG style="WIDTH: 517px; HEIGHT: 359px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-Night%20Gallery-53776.jpg" width=530 height=359></P> text/html 2010-08-19T08:11:54+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com بهاره ..:: دوستت دارم ::.. http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/12 <P><BR><STRONG><EM><FONT size=2>برای تو می نویسم ...</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>از عمق احساسم !</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>می نویسم تا شاید بدانی که طپش قلبم در سینه به خاطر توست .</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>برای تو می نویسم ...</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>که بدانی تو بودی آن یگانه عشقی که در لا به لای خرابه های قلبم لانه گزید،</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>و از آنها گلستانی جاودانه ساخت .</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>برای تو می نویسم ...</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>تا بدانی دوری ات برای من مثل دوری ماهی از آب است،</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>و دوری کبوتر از آسمان.</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>برای تو می نویسم اینک از عمق وجودم ...</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT size=2>با فریادی خاموش که در لا به لای هیاهوی عشقت گم شده است !</FONT></EM></STRONG></P> <P><FONT size=2><STRONG><EM>برای تو می نویسم اینک تا بدانی :</EM></STRONG></FONT></P> <P align=center><BR><STRONG><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=3>..:: دوستت دارم&nbsp;::..&nbsp;</FONT></EM></STRONG></P> text/html 2010-08-18T13:45:15+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com نازنین زهرا عشق به این میگن... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/11 <P><FONT size=4><STRONG>سلام!</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=4><STRONG>برای خوندن این داستان زیبا استخاره نکن...!<IMG style="WIDTH: 38px; HEIGHT: 24px" height=29 src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" width=46></STRONG></FONT></P> text/html 2010-08-17T22:55:57+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com ساغر زد و رفت... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/9 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA><IMG src="http://www.iranvij.ir/upload/images/wcdxkcrqeg8teupjb09o.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>نازنین آمد و دستــی به دل ما زد و رفت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>پرده ی خلوت این غمکده بالا زد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>رفت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>کنج تنهایی ما را به خیالــــی خوش کرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>رفت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>درد بی عشقی مــــا دید و دریغش آمد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>آتش شوق درین جان شکیبا زد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>رفت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>خرمن سوخته ی ما به چه کارش می خورد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>رفت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>رفت و از گریه ی توفانــــی ام اندیشه نکرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>چه دلی داشت خدایا که به دریا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>زد و رفت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>بود آیــــــا که ز دیوانه ی خود یاد کــند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>آن که زنجیپـــر به پای دل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>ش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>یدا زد و رفــت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>سایه آن چشم سیه با تو چه می گفت که دوش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>عقـل فریاد برآورد و به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Homa'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51" lang=AR-SA>صـحــرا زد و رفــت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fde9d9; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themetint: 51; mso-bidi-font-family: '2 Homa'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-08-17T18:52:41+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com ساغر وسعت تنهایی http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/8 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 7.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" src="http://www.iranvij.ir/upload/images/qavpn4peka0tjg32ajfc.jpg" width=476 height=531></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 7.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>اگر از <A name=OLE_LINK2></A><A name=OLE_LINK1><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2">وسعت تنهایی </SPAN></A>من میپرسی</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>به بلندای خیال</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>به بلندای فرو</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>ریختن قطره اشكی ازدل</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>و به عمق وحشت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>وحشت از آنچه حقیقت دارد</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>وحشت از من</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>بی تو</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>وحشت از تو بی عشق</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>وحشت از عشق بی ما</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>شرق تنهایی من رو به سوی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>افق غم دارد</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>غرب تنهایی من پشت این تكرار است</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>اگر از وسعت تنهایی من</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>دانستی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>تو بیا</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>تو بیا تا كه بدست احساس</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>پركنم صفحه خالی نیاز</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>تا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>كه این شمع خیال</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>برود رو به زوال</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themetint: 153" lang=AR-SA>تو بیا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #fabf8f; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-bidi-font-family: 'B Bardiya'; mso-themetint: 153" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2010-08-17T18:16:33+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com ساغر تشکر http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/7 <P><FONT color=#ffcccc>سلام!</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc>راستش اول بهتر دیدم تشکر کنم از آرمین جان که اینجا رو درست کرده و دوستانو دور هم جمع کرده</FONT></P> <P align=center><IMG src="http://www.zwani.com/graphics/thank_you/images/1.gif"></P> text/html 2010-08-17T09:26:00+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com آرمین انتظار تلخ http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/5 <FONT size="2">دستم را به دست باد می دهم و شانه به شانه بید مجنون پریشان تو می شوم. ترانه خوان باد می شوم و تا فصل آمدنت به تماشای برگ ها می نشینم. عاشق نشده ای که دریابی با افتادن برگی هم می توان مرد.عاشق نشده ای که بفهمی انتظار چه قدر غم انگیز است.نمی دانم چه قدر خواهم توانست که دوری تو را تحمل کنم.وقتی چشمانم را می بندم تو در اعماق وجودم نمایان می شوی. می خواهم برای همیشه با چشمانی بسته بخوابم تا تو را ببینم امافقط یک لحظه یک لحظه که چشمانم باز می شود تمام این رویاها به پایان می رسد. وای بر من چه بر دلم خواهد گذشت در این پاییزهایی که در راه است... من که بهارها را هم به شوق دیدنت تا خود سپیده شکفتن تا انتهای کوچه های باران زده ی رو به اقاقی ها با خیال سایه ات دویده ام. دریغ که رنگین کمان پس از بارانی پیدا و ناپیدای من! غزال این دل تنها غزل نمی داند. چند غروب را به سپیده سرایم تا تو بیایی و قرار این دل بی قرار شوی...</FONT> text/html 2010-08-16T11:53:18+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com نازنین زهرا آشنایی...! http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/4 <P><STRONG><FONT color=#ff99ff size=3>کاش میشد که در این قرن عجیب&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه بودند به خوشبویی سیب</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff99ff size=3>سیب یعنی که تو زیبا هستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو رباینده ی دلها هستی</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff99ff size=3>سیب یعنی اثر بوسه ی ناز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی لبهای ترک دار نیاز</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff99ff size=3>سیب یک واژه ی توخالی نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پر عطر است گل قالی نیست!!</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#33cc00 size=3>سلام میکنم به همه ی دوستام!</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#33cc00 size=3>امیدوارم همیشه شاد باشین...</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#33cc00 size=3>آرمین جان خیلی مخلصم...<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></FONT></STRONG></P> text/html 2010-08-16T11:42:48+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com زویا ســـــــلام ... http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/3 سلام به همه ی دوستان عزیزم ، <br>شما خوب باشین ، منم خوبم ... <br>بانوی سخنوری هستم و از آشنایی با شما خوشحال ... امیدوارم بتونیم در این محفل زیبا روزهای خوبی رو با هم سپری کنیم ...<br><br>از آرمین عزیزم ممنونم که منو به اینجا دعوت کرد .../.<br><br><br><br> text/html 2010-08-15T08:08:47+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com پرنیان خوشگله! چاکریم! http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/2 <P>سلام به هرچی بچه بامرام توی این دنیاس!<BR>منو همه تون میشناسین!نه که خیلی معروفم!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> <P>افتخار نمی دم آدرس وب خودم رو بدم!ولی یه جایی توی همین وبلاگ هستش!اگه تونستی پیداش کنی!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"></P> <P>در مورد این وبلاگ، همکارم<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">آرمین جووووووووووووووووون!همه چی رو گفته!</P> <P>والله باید ببینم تو مرام آرمین چه نوع مطلبی هست که منم براتون از همونا بذارم!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/49.gif"></P> <P>اگه تو مرام شما هست، بترکونین چون هرکی منو بشناسه می دونه که بد جور می ترکونم واسش!</P> <P>یه چیزه دیگه!آرمین گفته که بیشتر از یه پست توی یه هفته نذاریم!واسه همین کسایی که این اولین پستمو می خونن بی زحمت هفته ی بعدشم بیان!</P> <P>خب دیگه ز---ر&nbsp;&nbsp; زدن کافیه!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"></P> <P>برین نظر بذارین تا گوشتونو نپیچوندم!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif"></P> text/html 2010-08-12T15:05:35+01:00 ghorobesarnevesht.mihanblog.com آرمین آشنایی http://ghorobesarnevesht.mihanblog.com/post/1 سلام دوستان عزیز امروز می خوام به کمک شما کلبه ای درست کنم که من و شما بتونیم خاطراتمونو دلتنگیامونو و درودلامونو اینجا بنویسیم. بره همین می خوام این کلبه رو با کمک شما راه بندازم. یعنی شما هم بشید یکی از نویسندگان و درودلاتونو اینجا بنویسید. پس از همتون تقاضا دارم اگی منو لایق دونستید و مایل بودید در این کلبه عشق بر روی شاخه هاش حرف دلتونو بنویسید بهم خبر بدید.<P style="">امیدوارم بعد از چند سال باشیم و وقتی اومدیم اینجا وقتی برگ های این درختو ورق زدیم یاد این روزها بیفتیم و خاطراتمونو به یاد بیاریم. خیلی زیباست حس قشنگیه وقتی بعد از چند سال اومدیم اینجا و می بینیم که تونستیم بعضی از حرفای دلمونو اینجا بنویسیم و به یادگار نگه داریم.</P><P style=""><BR></P><P style=""> و در آخر از همتون تقاضا دارم برای آشنایی دیگران با این کلبه آدرس این کلبرو به هر نحوی که خودتون دوست دارید به دوستانتون معرفی کنید تا این کلبه همیشه پویا و فعال باشه و پر از مهمون. از دوستان عزیز می خوام اگر با همکاری تو این کلبه موافق بودند نظرشونو اعلام کنند تا در اولین فرصت اقدامات لازم براشون انجام بشه...</P>